facebook rss feed thai language english language

 จัดซื้อจัดจ้าง
Veneto Admin · Buttons
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบสขร.1) งปม.2560 แก้ไขล่าสุด 1 มี.ค. 60
ตุลาคม 59 พฤศจิกายน 59 ธันวาคม 59 มกราคม 60 กุมภาพันธ์ 60 มีนาคม 60
เมษายน 60 พฤษภาคม 60 มิถุนายน 60 กรกฎาคม 60 สิงหาคม 60 กันยายน 60
แผนการจัดหาพัสดุปีงปม.60 | ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2559 (PDF) (แก้ไขล่าสุด ต.ค. 59)
ตุลาคม 58 พฤศจิกายน 58 ธันวาคม 58 มกราคม 59 กุมภาพันธ์ 59 มีนาคม 59
เมษายน 59 พฤษภาคม 59 มิถุนายน 59 กรกฎาคม 59 สิงหาคม 59 กันยายน 59

ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 ครั้งที่ 1 | แผนการจัดหาครุภัณฑ์ ปี 2559 | ผลการจัดหาครุภัณฑ์ ปี 2559

แผนการจัดหาพัสดุปีงปม.59 | ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2559
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2558 (PDF) (ข้อมูลล่าสุด :3 ส.ค. 58) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธี ร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธี
ตุลาคม 57 พฤศจิกายน 57 ธันวาคม 57 ตกลงราคา
94.96%
สอบราคา
0.84%
ตกลงราคา
44.33%
สอบราคา
40.61%
มกราคม 58 กุมภาพันธ์ 58 มีนาคม 58 พิเศษ
2.52%
กรณีพิเศษ
0.42%
พิเศษ
16.04%
กรณีพิเศษ
10.14%
เมษายน 58 พฤษภาคม 58 มิถุนายน 58 e-market
0%
e-bidding
1.26%
e-market
0%
e-bidding
33.21%
กรกฎาคม 58 สิงหาคม 58 กันยายน 58 ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2558 แผนการจัดหาพัสดุ สคอ.ปีงปม.58
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2558
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2557 (PDF) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธี ร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธี
ตุลาคม 56 พฤศจิกายน 56 ธันวาคม 56 ตกลงราคา
94%
สอบราคา
6%
ตกลงราคา
42%
สอบราคา
58%
มกราคม 57 กุมภาพันธ์ 57 มีนาคม 57 พิเศษ
0%
กรณีพิเศษ
0%
พิเศษ
0%
กรณีพิเศษ
0%
เมษายน 57 พฤษภาคม 57 มิถุนายน 57 ประกวดราคา
0%
e-Auction
0%
ประกวดราคา
0%
e-Auction
0%
กรกฎาคม 57 สิงหาคม 57 กันยายน 57 ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง2557 แผนการจัดหาพัสดุ สคอ.ปีงปม.58
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2556 (PDF) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธี ร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธี
ตุลาคม 55 พฤศจิกายน 55 ธันวาคม 55 ตกลงราคา
0%
สอบราคา
0%
ตกลงราคา
0%
สอบราคา
0%
มกราคม 56 กุมภาพันธ์ 56 มีนาคม 56 พิเศษ
0%
กรณีพิเศษ
0%
พิเศษ
0%
กรณีพิเศษ
0%
เมษายน 56 พฤษภาคม 56 มิถุนายน 56 ประกวดราคา
0%
e-Auction
0%
ประกวดราคา
0%
e-Auction
0%
กรกฎาคม 56 สิงหาคม 56 กันยายน 56 ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2556 แผนการจัดหาพัสดุ สคอ.ปีงปม.56
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2555 (PDF) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธี ร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธี
ตุลาคม 54 พฤศจิกายน 54 ธันวาคม 54 ตกลงราคา
10%
สอบราคา
20%
ตกลงราคา
60%
สอบราคา
20%
มกราคม 55 กุมภาพันธ์ 55 มีนาคม 55 พิเศษ
20%
กรณีพิเศษ
20%
พิเศษ
20%
กรณีพิเศษ
20%
เมษายน 55 พฤษภาคม 55 มิถุนายน 55 ประกวดราคา
20%
e-Auction
20%
ประกวดราคา
20%
e-Auction
20%
กรกฎาคม 55 สิงหาคม 55 กันยายน 55 ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2555 แผนการจัดหาพัสดุ สคอ.ปีงปม.55
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2554 (PDF) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธี ร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธี
ตุลาคม 53 พฤศจิกายน 53 ธันวาคม 53 ตกลงราคา
10%
สอบราคา
20%
ตกลงราคา
60%
สอบราคา
20%
มกราคม 54 กุมภาพันธ์ 54 มีนาคม 54 พิเศษ
20%
กรณีพิเศษ
20%
พิเศษ
20%
กรณีพิเศษ
20%
เมษายน 54 พฤษภาคม 54 มิถุนายน 54 ประกวดราคา
20%
e-Auction
20%
ประกวดราคา
20%
e-Auction
20%
กรกฎาคม 54 สิงหาคม 54 กันยายน 54 ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2554 แผนการจัดหาพัสดุ สคอ.ปีงปม.54
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2553 (PDF) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธี ร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธี
ตุลาคม 52 พฤศจิกายน 52 ธันวาคม 52 ตกลงราคา
10%
สอบราคา
20%
ตกลงราคา
60%
สอบราคา
20%
มกราคม 53 กุมภาพันธ์ 53 มีนาคม 53 พิเศษ
20%
กรณีพิเศษ
20%
พิเศษ
20%
กรณีพิเศษ
20%
เมษายน 53 พฤษภาคม 53 มิถุนายน 53 ประกวดราคา
20%
e-Auction
20%
ประกวดราคา
20%
e-Auction
20%
กรกฎาคม 53 สิงหาคม 53 กันยายน 53 ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2553 แผนการจัดหาพัสดุ สคอ.ปีงปม.53
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2552 (PDF) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธี ร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธี
ตุลาคม 51 พฤศจิกายน 51 ธันวาคม 51 ตกลงราคา
83.33%
สอบราคา
6.94%
ตกลงราคา
10.39%
สอบราคา
36.60%
มกราคม 52 กุมภาพันธ์ 52 มีนาคม 52 พิเศษ
5.56%
กรณีพิเศษ
2.78%
พิเศษ
9.18%
กรณีพิเศษ
23.39%
เมษายน 52 พฤษภาคม 52 มิถุนายน 52 ประกวดราคา
0%
e-Auction
1.39%
ประกวดราคา
0%
e-Auction
20.44%
กรกฎาคม 52 สิงหาคม 52 กันยายน 52 ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2552 แผนการจัดหาพัสดุ สคอ.ปีงปม.52
คู่มือราคากลางและการคำนวณ
ปีงปม. วันที่ประกาศเชิญชวน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2558
08 พ.ค. 2558
วงเงินงปม. 200,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 150,000.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 09:49:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล
วิธีคำนวณราคากลาง -    
2558
08 พ.ค. 2558
วงเงินงปม. 200,000.00 รายชื่อผู้รับซอง รายชื่อผู้รับซอง
ราคากลาง 150,000.00 รายชื่อผู้เสนอราคา รายชื่อผู้เสนอราคา
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
08 พ.ค. 2558 ถึง 15 พ.ค. 2558 ผู้ผ่านคัดเลือก รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง 22 พ.ค. 2558 เวลา 08:30:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ
เกณฑ์พิจารณา ผู้เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศผล 26 พ.ค. 2558
วิธีคำนวณราคากลาง -    
2558
08 พ.ค. 2558
ประกาศราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2558 ... ตาม ป.ป.ช. กำหนด
วงเงินงปม. 800,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 770,400.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 09:50:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล
วิธีคำนวณราคากลาง -    
2558
08 พ.ค. 2558
วงเงินงปม. 800,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 770,400.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
08 พ.ค. 2558 ถึง 15 พ.ค. 2558 ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง 22 พ.ค. 2558 เวลา 08:30:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิก
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล 25 พ.ค. 2558
วิธีคำนวณราคากลาง -    
2558
08 พ.ค. 2558
วงเงินงปม. 880,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 836,740.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 09:50:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล
วิธีคำนวณราคากลาง -    
2558
08 พ.ค. 2558
วงเงินงปม. 880,000.00 รายชื่อผู้รับซอง รายชื่อผู้รับซอง
ราคากลาง 836,740.00 รายชื่อผู้เสนอราคา รายชื่อผู้เสนอราคา
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
08 พ.ค. 2558 ถึง 15 พ.ค. 2558 ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง 22 พ.ค. 2558 เวลา 10:30:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ
เกณฑ์พิจารณา คะแนนสูงสุด วันที่ประกาศผล 02 มิ.ย 2558
วิธีคำนวณราคากลาง -    
-
08 พ.ค. 2558
วงเงินงปม. 600,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 636,800.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 12:51:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล 08 พ.ค. 2558
วิธีคำนวณราคากลาง -    
2558
08 พ.ค. 2558
วงเงินงปม. 600,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 636,800.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
08 พ.ค. 2558 ถึง 19 พ.ค. 2558 ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง 20 พ.ค. 2558 เวลา 10:30:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล 26 พ.ค. 2558
วิธีคำนวณราคากลาง -    
2558
01 พ.ค. 2558
วงเงินงปม. 800,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 770,400.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
01 พ.ค. 2558 ถึง 07 พ.ค. 2558 ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 15:41:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล
วิธีคำนวณราคากลาง -    
2558
01 พ.ค. 2558
วงเงินงปม. 880,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 836,740.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
01 พ.ค. 2558 ถึง 07 พ.ค. 2558 ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 15:39:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล
วิธีคำนวณราคากลาง -    
2558
08 เม.ย 2558
วงเงินงปม. 2,141,200.00 รายชื่อผู้รับซอง รายชื่อผู้รับซอง
ราคากลาง 2,223,000.00 รายชื่อผู้เสนอราคา รายชื่อผู้เสนอราคา
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
08 เม.ย 2558 ถึง 23 เม.ย 2558 ผู้ผ่านคัดเลือก รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง 24 เม.ย 2558 เวลา 10:30:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ
เกณฑ์พิจารณา ผู้เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศผล 30 เม.ย 2558
วิธีคำนวณราคากลาง -    
2558
02 เม.ย 2558
วงเงินงปม. 1,026,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 1,024,800.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 15:44:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล
วิธีคำนวณราคากลาง -    
2558
09 มี.ค. 2558
วงเงินงปม. 700,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 700,000.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
09 มี.ค. 2558 ถึง 19 มี.ค. 2558 ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง 20 มี.ค. 2558 เวลา 10:30:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิก
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล 02 เม.ย 2558
วิธีคำนวณราคากลาง -    
2558
09 มี.ค. 2558
วงเงินงปม. 700,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 700,000.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 16:05:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล
วิธีคำนวณราคากลาง -    
2558
03 มี.ค. 2558
วงเงินงปม. 700,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 700,000.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
03 มี.ค. 2558 ถึง 05 มี.ค. 2558 ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 09:51:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล
วิธีคำนวณราคากลาง -    
2558
03 มี.ค. 2558
วงเงินงปม. 250,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 249,524.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 09:31:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล
วิธีคำนวณราคากลาง -    
2558
27 ก.พ. 2558
วงเงินงปม. 500,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 500,000.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 09:52:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล
วิธีคำนวณราคากลาง -    
2558
28 พ.ย. 2557
วงเงินงปม. 250,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 249,000.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 09:53:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล
วิธีคำนวณราคากลาง -    
2558
09 ก.พ. 2558
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตสื่อมัลติมีเดีย ... ตาม ป.ป.ช. กำหนด
วงเงินงปม.

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: number_format() expects parameter 1 to be double, string given

Filename: views/index.php

Line Number: 1686

รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 620.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล
วิธีคำนวณราคากลาง -    
2558
09 ก.พ. 2558
วงเงินงปม.

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: number_format() expects parameter 1 to be double, string given

Filename: views/index.php

Line Number: 1686

รายชื่อผู้รับซอง รายชื่อผู้รับซอง
ราคากลาง 620,065.00 รายชื่อผู้เสนอราคา รายชื่อผู้เสนอราคา
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
09 ก.พ. 2558 ถึง 19 ก.พ. 2558 ผู้ผ่านคัดเลือก รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง 20 ก.พ. 2558 เวลา 10:30:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล 24 ก.พ. 2558
วิธีคำนวณราคากลาง -