facebook rss feed thai language english language

 จัดซื้อจัดจ้าง
Veneto Admin · Buttons
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบสขร.1) งปม.2560 แก้ไขล่าสุด 1 มี.ค. 60
ตุลาคม 59 พฤศจิกายน 59 ธันวาคม 59 มกราคม 60 กุมภาพันธ์ 60 มีนาคม 60
เมษายน 60 พฤษภาคม 60 มิถุนายน 60 กรกฎาคม 60 สิงหาคม 60 กันยายน 60
แผนการจัดหาพัสดุปีงปม.60 | ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2559 (PDF) (แก้ไขล่าสุด ต.ค. 59)
ตุลาคม 58 พฤศจิกายน 58 ธันวาคม 58 มกราคม 59 กุมภาพันธ์ 59 มีนาคม 59
เมษายน 59 พฤษภาคม 59 มิถุนายน 59 กรกฎาคม 59 สิงหาคม 59 กันยายน 59

ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 ครั้งที่ 1 | แผนการจัดหาครุภัณฑ์ ปี 2559 | ผลการจัดหาครุภัณฑ์ ปี 2559

แผนการจัดหาพัสดุปีงปม.59 | ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2559
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2558 (PDF) (ข้อมูลล่าสุด :3 ส.ค. 58) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธี ร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธี
ตุลาคม 57 พฤศจิกายน 57 ธันวาคม 57 ตกลงราคา
94.96%
สอบราคา
0.84%
ตกลงราคา
44.33%
สอบราคา
40.61%
มกราคม 58 กุมภาพันธ์ 58 มีนาคม 58 พิเศษ
2.52%
กรณีพิเศษ
0.42%
พิเศษ
16.04%
กรณีพิเศษ
10.14%
เมษายน 58 พฤษภาคม 58 มิถุนายน 58 e-market
0%
e-bidding
1.26%
e-market
0%
e-bidding
33.21%
กรกฎาคม 58 สิงหาคม 58 กันยายน 58 ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2558 แผนการจัดหาพัสดุ สคอ.ปีงปม.58
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2558
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2557 (PDF) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธี ร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธี
ตุลาคม 56 พฤศจิกายน 56 ธันวาคม 56 ตกลงราคา
94%
สอบราคา
6%
ตกลงราคา
42%
สอบราคา
58%
มกราคม 57 กุมภาพันธ์ 57 มีนาคม 57 พิเศษ
0%
กรณีพิเศษ
0%
พิเศษ
0%
กรณีพิเศษ
0%
เมษายน 57 พฤษภาคม 57 มิถุนายน 57 ประกวดราคา
0%
e-Auction
0%
ประกวดราคา
0%
e-Auction
0%
กรกฎาคม 57 สิงหาคม 57 กันยายน 57 ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง2557 แผนการจัดหาพัสดุ สคอ.ปีงปม.58
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2556 (PDF) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธี ร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธี
ตุลาคม 55 พฤศจิกายน 55 ธันวาคม 55 ตกลงราคา
0%
สอบราคา
0%
ตกลงราคา
0%
สอบราคา
0%
มกราคม 56 กุมภาพันธ์ 56 มีนาคม 56 พิเศษ
0%
กรณีพิเศษ
0%
พิเศษ
0%
กรณีพิเศษ
0%
เมษายน 56 พฤษภาคม 56 มิถุนายน 56 ประกวดราคา
0%
e-Auction
0%
ประกวดราคา
0%
e-Auction
0%
กรกฎาคม 56 สิงหาคม 56 กันยายน 56 ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2556 แผนการจัดหาพัสดุ สคอ.ปีงปม.56
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2555 (PDF) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธี ร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธี
ตุลาคม 54 พฤศจิกายน 54 ธันวาคม 54 ตกลงราคา
10%
สอบราคา
20%
ตกลงราคา
60%
สอบราคา
20%
มกราคม 55 กุมภาพันธ์ 55 มีนาคม 55 พิเศษ
20%
กรณีพิเศษ
20%
พิเศษ
20%
กรณีพิเศษ
20%
เมษายน 55 พฤษภาคม 55 มิถุนายน 55 ประกวดราคา
20%
e-Auction
20%
ประกวดราคา
20%
e-Auction
20%
กรกฎาคม 55 สิงหาคม 55 กันยายน 55 ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2555 แผนการจัดหาพัสดุ สคอ.ปีงปม.55
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2554 (PDF) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธี ร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธี
ตุลาคม 53 พฤศจิกายน 53 ธันวาคม 53 ตกลงราคา
10%
สอบราคา
20%
ตกลงราคา
60%
สอบราคา
20%
มกราคม 54 กุมภาพันธ์ 54 มีนาคม 54 พิเศษ
20%
กรณีพิเศษ
20%
พิเศษ
20%
กรณีพิเศษ
20%
เมษายน 54 พฤษภาคม 54 มิถุนายน 54 ประกวดราคา
20%
e-Auction
20%
ประกวดราคา
20%
e-Auction
20%
กรกฎาคม 54 สิงหาคม 54 กันยายน 54 ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2554 แผนการจัดหาพัสดุ สคอ.ปีงปม.54
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2553 (PDF) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธี ร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธี
ตุลาคม 52 พฤศจิกายน 52 ธันวาคม 52 ตกลงราคา
10%
สอบราคา
20%
ตกลงราคา
60%
สอบราคา
20%
มกราคม 53 กุมภาพันธ์ 53 มีนาคม 53 พิเศษ
20%
กรณีพิเศษ
20%
พิเศษ
20%
กรณีพิเศษ
20%
เมษายน 53 พฤษภาคม 53 มิถุนายน 53 ประกวดราคา
20%
e-Auction
20%
ประกวดราคา
20%
e-Auction
20%
กรกฎาคม 53 สิงหาคม 53 กันยายน 53 ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2553 แผนการจัดหาพัสดุ สคอ.ปีงปม.53
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2552 (PDF) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธี ร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธี
ตุลาคม 51 พฤศจิกายน 51 ธันวาคม 51 ตกลงราคา
83.33%
สอบราคา
6.94%
ตกลงราคา
10.39%
สอบราคา
36.60%
มกราคม 52 กุมภาพันธ์ 52 มีนาคม 52 พิเศษ
5.56%
กรณีพิเศษ
2.78%
พิเศษ
9.18%
กรณีพิเศษ
23.39%
เมษายน 52 พฤษภาคม 52 มิถุนายน 52 ประกวดราคา
0%
e-Auction
1.39%
ประกวดราคา
0%
e-Auction
20.44%
กรกฎาคม 52 สิงหาคม 52 กันยายน 52 ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2552 แผนการจัดหาพัสดุ สคอ.ปีงปม.52
คู่มือราคากลางและการคำนวณ
ปีงปม. วันที่ประกาศเชิญชวน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2559
19 ส.ค. 2559
วงเงินงปม. 410,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 419,250.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 15:16:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา ราคาต่ำสุดจาการสบราคา วันที่ประกาศผล
วิธีคำนวณราคากลาง ราคาจ้างครั้งสุดท้าย ใน 2 ปีงบประมาณ    
2559
02 ส.ค. 2559
วงเงินงปม. 144,150.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 160,500.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 16:38:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา ราคาต่ำสุด วันที่ประกาศผล 02 ส.ค. 2559
วิธีคำนวณราคากลาง ราคาต่ำสุด    
2559
29 ก.ค. 2559
วงเงินงปม. 150,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 150,000.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 16:04:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล
วิธีคำนวณราคากลาง ราคาจ้างครั้งสุดท้าย ใน 2 ปีงบประมาณ    
2559
15 ก.ค. 2559
วงเงินงปม. 500,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 500,000.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 16:55:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล 15 ก.ค. 2559
วิธีคำนวณราคากลาง -    
-
14 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลาง จ้างผลิตโปสเตอร์และสติ๊กเกอร์ ... ตาม ป.ป.ช. กำหนด
วงเงินงปม. 396,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 396,000.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 09:58:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล 14 ก.ค. 2559
วิธีคำนวณราคากลาง ราคาต่ำสุด    
2559
17 มิ.ย 2559
วงเงินงปม. 800,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 556,400.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 14:04:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล
วิธีคำนวณราคากลาง ราคาต่ำสุดจากการสืบราคา 3 ราย    
2559
17 มิ.ย 2559
วงเงินงปม. 800,000.00 รายชื่อผู้รับซอง รายชื่อผู้รับซอง
ราคากลาง 556,400.00 รายชื่อผู้เสนอราคา รายชื่อผู้เสนอราคา
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
17 มิ.ย 2559 ถึง 28 มิ.ย 2559 ผู้ผ่านคัดเลือก รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง 29 มิ.ย 2559 เวลา 09:30:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ
เกณฑ์พิจารณา คุณสมบัติถูกต้องและราคาต่ำสุด วันที่ประกาศผล 04 ก.ค. 2559
วิธีคำนวณราคากลาง ราคาต่ำสุดจากการสืบราคา 3 ราย    
2559
17 มิ.ย 2559
วงเงินงปม. 400,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 340,000.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 14:03:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา ราคาต่ำสุด วันที่ประกาศผล 17 มิ.ย 2559
วิธีคำนวณราคากลาง ใช้ราคากลางครั้งสุดท้ายใน 2 ปี งบประมาณ    
2559
13 มิ.ย 2559
วงเงินงปม. 800,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง - รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
13 มิ.ย 2559 ถึง 15 มิ.ย 2559 ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 13:52:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล
วิธีคำนวณราคากลาง ราคาต่ำสุดจากการสืบราคา 3 ราย    
2559
09 มิ.ย 2559
วงเงินงปม. 4,900,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 4,900,000.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 15:16:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล
วิธีคำนวณราคากลาง ราคาต่ำสุดจากการสืบราคา 3 ราย    
2559
26 พ.ค. 2559
วงเงินงปม. 800,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง - รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
26 พ.ค. 2559 ถึง 31 พ.ค. 2559 ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล
วิธีคำนวณราคากลาง -    
2559
10 พ.ค. 2559
วงเงินงปม. 200,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 170,000.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 15:38:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา ราคาต่ำสุด วันที่ประกาศผล
วิธีคำนวณราคากลาง -    
2559
08 เม.ย 2559
วงเงินงปม. 834,200.00 รายชื่อผู้รับซอง รายชื่อผู้รับซอง
ราคากลาง 908,430.00 รายชื่อผู้เสนอราคา รายชื่อผู้เสนอราคา
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
08 เม.ย 2559 ถึง 26 เม.ย 2559 ผู้ผ่านคัดเลือก รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง 27 เม.ย 2559 เวลา 10:30:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ
เกณฑ์พิจารณา คุณสมบัติถูกต้อง และราคารวมต่ำสุด วันที่ประกาศผล 08 เม.ย 2559
วิธีคำนวณราคากลาง ราคาต่ำสุดจากการสืบราคา 3 ราย    
2559
01 เม.ย 2559
วงเงินงปม. 834,200.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง - รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
01 เม.ย 2559 ถึง 05 เม.ย 2559 ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 09:36:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล 01 เม.ย 2559
วิธีคำนวณราคากลาง -    
2559
22 มี.ค. 2559
วงเงินงปม. 800,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 725,500.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
22 มี.ค. 2559 ถึง 04 เม.ย 2559 ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง 05 เม.ย 2559 เวลา 10:30:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ
เกณฑ์พิจารณา คุณสมบัติถูกต้อง และราคารวมต่ำสุด วันที่ประกาศผล 19 เม.ย 2559
วิธีคำนวณราคากลาง -    
2559
15 มี.ค. 2559
วงเงินงปม. 800,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง - รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
15 มี.ค. 2559 ถึง 18 มี.ค. 2559 ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 14:43:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล 15 มี.ค. 2559
วิธีคำนวณราคากลาง -    
2559
28 ม.ค. 2559
วงเงินงปม. 1,405.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 1,405.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
28 ม.ค. 2559 ถึง 11 ก.พ. 2559 ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง 12 ก.พ. 2559 เวลา 10:00:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ
เกณฑ์พิจารณา ราคารวมสูงสุด วันที่ประกาศผล 16 ก.พ. 2559
วิธีคำนวณราคากลาง -    
2559
30 ธ.ค. 2558
วงเงินงปม. 146,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 126,474.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 10:05:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล 30 ธ.ค. 2558
วิธีคำนวณราคากลาง -    
2559
21 ธ.ค. 2558
ประกาศราคากลาง ราคากลางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ... ตาม ป.ป.ช. กำหนด
วงเงินงปม. 1,015,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 815,000.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 18:49:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล 21 ธ.ค. 2558
วิธีคำนวณราคากลาง -    
2559
03 พ.ย. 2558
วงเงินงปม. 390,144.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 266,080.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 12:38:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล 03 พ.ย. 2558
วิธีคำนวณราคากลาง -