facebook rss feed thai language english language

 จัดซื้อจัดจ้าง
Veneto Admin · Buttons
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบสขร.1) งปม.2560 แก้ไขล่าสุด 1 มี.ค. 60
ตุลาคม 59 พฤศจิกายน 59 ธันวาคม 59 มกราคม 60 กุมภาพันธ์ 60 มีนาคม 60
เมษายน 60 พฤษภาคม 60 มิถุนายน 60 กรกฎาคม 60 สิงหาคม 60 กันยายน 60
แผนการจัดหาพัสดุปีงปม.60 | ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2559 (PDF) (แก้ไขล่าสุด ต.ค. 59)
ตุลาคม 58 พฤศจิกายน 58 ธันวาคม 58 มกราคม 59 กุมภาพันธ์ 59 มีนาคม 59
เมษายน 59 พฤษภาคม 59 มิถุนายน 59 กรกฎาคม 59 สิงหาคม 59 กันยายน 59

ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 ครั้งที่ 1 | แผนการจัดหาครุภัณฑ์ ปี 2559 | ผลการจัดหาครุภัณฑ์ ปี 2559

แผนการจัดหาพัสดุปีงปม.59 | ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2559
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2558 (PDF) (ข้อมูลล่าสุด :3 ส.ค. 58) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธี ร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธี
ตุลาคม 57 พฤศจิกายน 57 ธันวาคม 57 ตกลงราคา
94.96%
สอบราคา
0.84%
ตกลงราคา
44.33%
สอบราคา
40.61%
มกราคม 58 กุมภาพันธ์ 58 มีนาคม 58 พิเศษ
2.52%
กรณีพิเศษ
0.42%
พิเศษ
16.04%
กรณีพิเศษ
10.14%
เมษายน 58 พฤษภาคม 58 มิถุนายน 58 e-market
0%
e-bidding
1.26%
e-market
0%
e-bidding
33.21%
กรกฎาคม 58 สิงหาคม 58 กันยายน 58 ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2558 แผนการจัดหาพัสดุ สคอ.ปีงปม.58
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2558
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2557 (PDF) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธี ร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธี
ตุลาคม 56 พฤศจิกายน 56 ธันวาคม 56 ตกลงราคา
94%
สอบราคา
6%
ตกลงราคา
42%
สอบราคา
58%
มกราคม 57 กุมภาพันธ์ 57 มีนาคม 57 พิเศษ
0%
กรณีพิเศษ
0%
พิเศษ
0%
กรณีพิเศษ
0%
เมษายน 57 พฤษภาคม 57 มิถุนายน 57 ประกวดราคา
0%
e-Auction
0%
ประกวดราคา
0%
e-Auction
0%
กรกฎาคม 57 สิงหาคม 57 กันยายน 57 ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง2557 แผนการจัดหาพัสดุ สคอ.ปีงปม.58
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2556 (PDF) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธี ร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธี
ตุลาคม 55 พฤศจิกายน 55 ธันวาคม 55 ตกลงราคา
0%
สอบราคา
0%
ตกลงราคา
0%
สอบราคา
0%
มกราคม 56 กุมภาพันธ์ 56 มีนาคม 56 พิเศษ
0%
กรณีพิเศษ
0%
พิเศษ
0%
กรณีพิเศษ
0%
เมษายน 56 พฤษภาคม 56 มิถุนายน 56 ประกวดราคา
0%
e-Auction
0%
ประกวดราคา
0%
e-Auction
0%
กรกฎาคม 56 สิงหาคม 56 กันยายน 56 ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2556 แผนการจัดหาพัสดุ สคอ.ปีงปม.56
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2555 (PDF) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธี ร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธี
ตุลาคม 54 พฤศจิกายน 54 ธันวาคม 54 ตกลงราคา
10%
สอบราคา
20%
ตกลงราคา
60%
สอบราคา
20%
มกราคม 55 กุมภาพันธ์ 55 มีนาคม 55 พิเศษ
20%
กรณีพิเศษ
20%
พิเศษ
20%
กรณีพิเศษ
20%
เมษายน 55 พฤษภาคม 55 มิถุนายน 55 ประกวดราคา
20%
e-Auction
20%
ประกวดราคา
20%
e-Auction
20%
กรกฎาคม 55 สิงหาคม 55 กันยายน 55 ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2555 แผนการจัดหาพัสดุ สคอ.ปีงปม.55
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2554 (PDF) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธี ร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธี
ตุลาคม 53 พฤศจิกายน 53 ธันวาคม 53 ตกลงราคา
10%
สอบราคา
20%
ตกลงราคา
60%
สอบราคา
20%
มกราคม 54 กุมภาพันธ์ 54 มีนาคม 54 พิเศษ
20%
กรณีพิเศษ
20%
พิเศษ
20%
กรณีพิเศษ
20%
เมษายน 54 พฤษภาคม 54 มิถุนายน 54 ประกวดราคา
20%
e-Auction
20%
ประกวดราคา
20%
e-Auction
20%
กรกฎาคม 54 สิงหาคม 54 กันยายน 54 ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2554 แผนการจัดหาพัสดุ สคอ.ปีงปม.54
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2553 (PDF) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธี ร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธี
ตุลาคม 52 พฤศจิกายน 52 ธันวาคม 52 ตกลงราคา
10%
สอบราคา
20%
ตกลงราคา
60%
สอบราคา
20%
มกราคม 53 กุมภาพันธ์ 53 มีนาคม 53 พิเศษ
20%
กรณีพิเศษ
20%
พิเศษ
20%
กรณีพิเศษ
20%
เมษายน 53 พฤษภาคม 53 มิถุนายน 53 ประกวดราคา
20%
e-Auction
20%
ประกวดราคา
20%
e-Auction
20%
กรกฎาคม 53 สิงหาคม 53 กันยายน 53 ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2553 แผนการจัดหาพัสดุ สคอ.ปีงปม.53
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2552 (PDF) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธี ร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธี
ตุลาคม 51 พฤศจิกายน 51 ธันวาคม 51 ตกลงราคา
83.33%
สอบราคา
6.94%
ตกลงราคา
10.39%
สอบราคา
36.60%
มกราคม 52 กุมภาพันธ์ 52 มีนาคม 52 พิเศษ
5.56%
กรณีพิเศษ
2.78%
พิเศษ
9.18%
กรณีพิเศษ
23.39%
เมษายน 52 พฤษภาคม 52 มิถุนายน 52 ประกวดราคา
0%
e-Auction
1.39%
ประกวดราคา
0%
e-Auction
20.44%
กรกฎาคม 52 สิงหาคม 52 กันยายน 52 ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2552 แผนการจัดหาพัสดุ สคอ.ปีงปม.52
คู่มือราคากลางและการคำนวณ
ปีงปม. วันที่ประกาศเชิญชวน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
-
18 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ ... ตาม ป.ป.ช. กำหนด
วงเงินงปม. 357,600.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 299,486.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 17:43:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล 18 ส.ค. 2560
วิธีคำนวณราคากลาง สืบจากราคาท้องตลาดจำนวน 3 ราย    
2561
10 ส.ค. 2560
วงเงินงปม.

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: number_format() expects parameter 1 to be double, string given

Filename: views/index.php

Line Number: 1686

รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง - รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 16:16:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล 10 ส.ค. 2560
วิธีคำนวณราคากลาง สืบราคาจากผู้มีอาชีพรับ 3 ราย    
2560
07 ส.ค. 2560
วงเงินงปม. 2,000,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 1,975,504.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
07 ส.ค. 2560 ถึง 18 ส.ค. 2560 ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 16:30:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กำลังดำเนินการ
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล 07 ส.ค. 2560
วิธีคำนวณราคากลาง -    
2560
27 ก.ค. 2560
วงเงินงปม. 500,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 499,690.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 19:41:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล 27 ก.ค. 2560
วิธีคำนวณราคากลาง -    
-
20 ก.ค. 2560
วงเงินงปม. 130,975.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 150,000.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 16:35:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล 20 ก.ค. 2560
วิธีคำนวณราคากลาง ราคาที่เคยจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 57/2560 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559    
-
23 มิ.ย 2560
ประกาศราคากลาง จ้างผลิตสติ๊กเกอร์ ... ตาม ป.ป.ช. กำหนด
วงเงินงปม. 107,407.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 107,400.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 14:30:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล 23 มิ.ย 2560
วิธีคำนวณราคากลาง สืบราคาจากผู้มีอาชีพรับจ้าง 3 ราย    
-
23 มิ.ย 2560
วงเงินงปม. 125,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 125,000.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 13:56:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล 23 มิ.ย 2560
วิธีคำนวณราคากลาง สืบราคาจากผู้มีอาชีพรับจ้าง 3 ราย    
-
23 มิ.ย 2560
วงเงินงปม. 100,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 120,000.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 13:49:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล 23 มิ.ย 2560
วิธีคำนวณราคากลาง ราคาที่เคยจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ    
-
13 มิ.ย 2560
ประกาศราคากลาง จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 รายการ ... ตาม ป.ป.ช. กำหนด
วงเงินงปม. 495,849.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 495,742.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 16:00:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล 13 มิ.ย 2560
วิธีคำนวณราคากลาง -    
-
09 มิ.ย 2560
วงเงินงปม. 130,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 128,400.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 08:25:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล 09 มิ.ย 2560
วิธีคำนวณราคากลาง สืบราคาจากผู้มีอาชีพรับจ้าง 3 ราย    
-
17 พ.ค. 2560
ประกาศราคากลาง ราคากลางงานจ้างผลิตสมุดลงนาม ... ตาม ป.ป.ช. กำหนด
วงเงินงปม. 200,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 170,000.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 10:20:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล 17 พ.ค. 2560
วิธีคำนวณราคากลาง ราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุดในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ    
-
15 พ.ค. 2560
วงเงินงปม. 1,120,740.00 รายชื่อผู้รับซอง รายชื่อผู้รับซอง
ราคากลาง 1,198,077.00 รายชื่อผู้เสนอราคา รายชื่อผู้เสนอราคา
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
15 พ.ค. 2560 ถึง 22 พ.ค. 2560 ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง 26 พ.ค. 2560 เวลา 16:30:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล 15 พ.ค. 2560
วิธีคำนวณราคากลาง -    
-
15 พ.ค. 2560
วงเงินงปม. 1,120,740.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง - รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 16:04:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล 15 พ.ค. 2560
วิธีคำนวณราคากลาง -    
2560
01 พ.ค. 2560
วงเงินงปม. 160.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 134.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 14:42:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา ราคาต่ำสุด วันที่ประกาศผล 01 พ.ค. 2560
วิธีคำนวณราคากลาง ราคาซื้อครั้งสุดท้าย    
2560
26 เม.ย 2560
วงเงินงปม. 1,120,740.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 1,198,077.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
26 เม.ย 2560 ถึง 03 พ.ค. 2560 ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง 11 พ.ค. 2560 เวลา 08:30:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กำลังดำเนินการ
เกณฑ์พิจารณา พิจารณาคะแนน วันที่ประกาศผล
วิธีคำนวณราคากลาง ราคาต่ำสุดต่อรายการ    
2560
20 เม.ย 2560
วงเงินงปม. 1,120,740.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 1,198,077.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 16:43:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล 20 เม.ย 2560
วิธีคำนวณราคากลาง ราคาต่ำสุดต่อรายการ และตามหลักเกณฑ์อัตราการเบิกจ่าย กระทรวงการคลัง    
2560
20 เม.ย 2560
วงเงินงปม. 1,120,740.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 1,198,077.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
20 เม.ย 2560 ถึง 25 เม.ย 2560 ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 16:30:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เกณฑ์พิจารณา พิจารณาให้คะแนน วันที่ประกาศผล 20 เม.ย 2560
วิธีคำนวณราคากลาง ราคาต่ำสุดต่อรายการ และตามหลักเกณฑ์อัตราการเบิกจ่าย กระทรวงการคลัง    
2560
15 มี.ค. 2560
วงเงินงปม. 144,225.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 144,200.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 14:23:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ/ราคาต่่ำสุด วันที่ประกาศผล 15 มี.ค. 2560
วิธีคำนวณราคากลาง ราคาต่อหน่วยต่ำสุด    
2560
03 มี.ค. 2560
วงเงินงปม. 800,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 642,000.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
- ผู้ผ่านคัดเลือก -
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง เวลา 15:30:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ป.ป.ช. กำหนด
เกณฑ์พิจารณา - วันที่ประกาศผล 03 มี.ค. 2560
วิธีคำนวณราคากลาง ราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ    
2560
03 มี.ค. 2560
วงเงินงปม. 800,000.00 รายชื่อผู้รับซอง -
ราคากลาง 642,000.00 รายชื่อผู้เสนอราคา -
วันที่รับเอกสาร
/ประชาพิจารณ์
03 มี.ค. 2560 ถึง 17 มี.ค. 2560 ผู้ผ่านคัดเลือก รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่เปิดซอง/ยื่นซอง 20 มี.ค. 2560 เวลา 10:00:00 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ
เกณฑ์พิจารณา คุณสมบัติถูกต้อง /ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ/ราคาต่่ำสุด วันที่ประกาศผล 21 มี.ค. 2560
วิธีคำนวณราคากลาง ราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ