facebook rss feed thai language english language

 รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ระยะเวลารับสมัคร ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ / สถานที่สอบ ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สสส.) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ... 27 ธ.ค. 2561 - ยังไม่มี กำลังดำเนินการ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สสส.) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ... 24 ธ.ค. 2561 - รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สถานที่สอบ
ยังไม่มี
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สสส.) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ... 11 ธ.ค. 2561 - ยังไม่มี ยังไม่มี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สสส.) ตำแหน่งนักวิชาการโครงการ (ด้านงานต่างประเทศ) ปริญญาโท ... 20 พ.ย. 2561 - ยังไม่มี กำลังดำเนินการ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(งบประมาณ สสส.)ตำแหน่งนักวิชาการโครงการ(ด้านงานต่างประเทศ( ปริญญาโท) ... 16 พ.ย. 2561 - รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สถานที่สอบ
ยังไม่มี
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สสส.) ตำแหน่งนักวิชาการโครงการ (ด้านงานต่างประเทศ) (ปริญญาโท) ... 25 ต.ค. 2561 15 พ.ย. 2561 ยังไม่มี ยังไม่มี
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูล ... 21 ก.ย. 2561 - ยังไม่มี กำลังดำเนินการ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูล ... 19 ก.ย. 2561 - รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สถานที่สอบ
ยังไม่มี
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูล ... 29 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2561
ถึง 14 ก.ย. 2561
ยังไม่มี ยังไม่มี
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโครงการ-ตำแหน่งนิติกร ... 29 ส.ค. 2561 - ยังไม่มี ยังไม่มี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สสส.) ตำแหน่งนักวิชาการโครงการ (ด้านงานต่างประเทศ) (ปริญญาโท) ตำแหน่งนิตกร (ปริญาตรี) ... 24 ส.ค. 2561 - ยังไม่มี ยังไม่มี
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สสส.) ตำแหน่งนักวิชาการโครงการ (ด้านงานต่างประเทศ) (ปริญญาโท) ตำแหน่ง นิติกร (ปริญญาตรี) ... 03 ส.ค. 2561 03 ส.ค. 2561
ถึง 23 ส.ค. 2561
ยังไม่มี ยังไม่มี
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาทำหน้าที่ธุรการ ... 13 ก.ค. 2561 - ยังไม่มี ยังไม่มี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นปฏิบัติงานจ้างเหมาทำหน้าที่ธุรการ ... 09 ก.ค. 2561 09 ก.ค. 2561 ยังไม่มี ยังไม่มี
ประกาศรับสมัครอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ... 20 มิ.ย 2561 - ยังไม่มี ยังไม่มี
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สสส.) ... 14 มิ.ย 2561 - ยังไม่มี ยังไม่มี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ... 01 มิ.ย 2561 - ยังไม่มี ยังไม่มี
ประกาศรัลสมัคสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สสส.) ... 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561
ถึง 30 พ.ค. 2561
ยังไม่มี ยังไม่มี
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 3299 ... 22 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561
ถึง 23 ม.ค. 2561
ยังไม่มี ยังไม่มี
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพิจารณาคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขท ... 17 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561
ถึง 19 ม.ค. 2561
ยังไม่มี ยังไม่มี