facebook rss feed thai language english language

 รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ระยะเวลารับสมัคร ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ / สถานที่สอบ ประกาศผลการสอบคัดเลือก
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาทำหน้าที่ธุรการ.pdf ... 13 ก.ค. 2561 - ยังไม่มี ยังไม่มี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นปฏิบัติงานจ้างเหมาทำหน้าที่ธุรการ ... 09 ก.ค. 2561 09 ก.ค. 2561 ยังไม่มี ยังไม่มี
ประกาศรับสมัครอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ... 20 มิ.ย 2561 - ยังไม่มี ยังไม่มี
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สสส.) ... 14 มิ.ย 2561 - ยังไม่มี ยังไม่มี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ... 01 มิ.ย 2561 - ยังไม่มี ยังไม่มี
ประกาศรัลสมัคสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สสส.) ... 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561
ถึง 30 พ.ค. 2561
ยังไม่มี ยังไม่มี
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 3299 ... 22 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561
ถึง 23 ม.ค. 2561
ยังไม่มี ยังไม่มี
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพิจารณาคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขท ... 17 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561
ถึง 19 ม.ค. 2561
ยังไม่มี ยังไม่มี
เรื่อง รับย้ายข้าราชการในสังกัดกรมควบคุมโรค และรับโอนข้าราชการ ... 03 ม.ค. 2561 03 ม.ค. 2561
ถึง 16 ม.ค. 2561
ยังไม่มี ยังไม่มี
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สสส.) ... 12 ก.ย. 2560 - ยังไม่มี ยังไม่มี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบ สสส.) ตำแหน่งนิติกร พ.ศ 2560 ... 30 ส.ค. 2560 - ยังไม่มี ยังไม่มี
รายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรเอกชนในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2560 ... 18 ส.ค. 2560 - ยังไม่มี ยังไม่มี
รายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรเอกชนในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2560 ... 16 ส.ค. 2560 - ยังไม่มี ยังไม่มี
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สสส.) ตำแหน่งนิติกร (เนติบัณฑิตหรือปริญญาโท) ... 11 ส.ค. 2560 15 ส.ค. 2560
ถึง 28 ส.ค. 2560
ยังไม่มี ยังไม่มี
แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรเอกชนในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (คอ.02-2555) ... - ยังไม่มี ยังไม่มี
แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรเอกชนในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (คอ.01-2555) ... - ยังไม่มี ยังไม่มี
รับขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนองค์กรเอกชนในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่วันที่ 7-24 กรกฎาคม 2560 ... 07 ก.ค. 2560 07 ก.ค. 2560
ถึง 24 ก.ค. 2560
ยังไม่มี ยังไม่มี
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการทำหน้าที่นักวิชาการสารสนเทศ ... - ยังไม่มี ยังไม่มี
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(งบประมาณ สสส.) ตำแหน่งนักวิชาการโครงการ วุฒิปริญญาโท ... - ยังไม่มี ยังไม่มี
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ ทำหน้าที่นักวิชาการสารสนเทศ ... 08 มิ.ย 2560 - ยังไม่มี ยังไม่มี