facebook rss feed thai language english language

2.ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วันเทศกาลปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม
เห็นด้วย 1250 (73.62%)
ไม่เห็นด้วย 448 (26.38%)