facebook rss feed thai language english language

1.ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วันเทศกาลปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม
เห็นด้วย 1332 (64.94%)
ไม่เห็นด้วย 717 (34.96%)