facebook rss feed thai language english language

สรุปการรับเรื่องสอบถามและร้องเรียนสะสม พ.ศ. 2550
เรื่องสอบถามที่มีผู้สอบถามมากที่สุด 5 อันดับแรก
สุรา
จำนวน (ครั้ง)
บุหรี่
จำนวน (ครั้ง)
เวลาจำหน่ายสุรา
779
บุหรี่แบ่งขายได้หรือไม่
1,233
จำหน่ายสุราให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีได้หรือไม่
202
บุหรี่วางโชว์ได้หรือไม่
975
สุราแบ่งขายได้หรือไม่
50
รูปภาพคำเตือนบนซองบุหรี่
262
สถานที่ที่ห้ามจำหน่ายสุรา
48
จำหน่ายบุหรี่ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีได้หรือไม่
225
กฎหมายเกี่ยวกับ การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
35
เวลาจำหน่ายบุหรี่
156

เรื่องร้องเรียนที่มีผู้ร้องเรียนมากที่สุด 5 อันดับแรก
สุรา
จำนวน (ครั้ง)
บุหรี่
จำนวน (ครั้ง)
จำหน่ายสุรานอกเวลาที่กฎหมายกำหนด
162
สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
479
จำหน่ายสุราให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
28
โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ (วางโชว์บุหรี่)
323
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ไม่มีคำเตือน
3
จำหน่ายบุหรี่ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
98
จำหน่ายสุรา นอกเวลาที่กฎหมายกำหนด และ จำหน่ายสุราให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
3
ได้รับผลกระทบ จากการสูบบุหรี่ของบุคคลอื่น (เหตุรำคาญ)
50
ได้รับผลกระทบ จากการดื่มสุราของบุคคลอื่น (เหตุรำคาญ)
2
จำหน่ายสินค้าที่แสดงตรายี่ห้อบุหรี่ หรือ แสดงตรายี่ห้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ
27