facebook rss feed thai language english language

รายงานการรับเรื่องร้องเรียนสะสม พ.ศ. 2548
สรุปรายงานการรับเรื่องร้องเรียนสะสมตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2547 - 25 กันยายน 2548
(เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ)

5 อันดับแรก เรื่องสอบถามสุราและบุหรี่
สุรา
จำนวนครั้ง
บุหรี่
จำนวนครั้ง
1. เวลาจำหน่ายสุรา ปลีก-ส่ง
628
1.การแบ่งขายปลีกทำได้หรือไม่
1,068
2. จำหน่ายสุราให้เด็กอายุ < 18 ปี
166
2.ตู้โชว์บุหรี่(Display)ทำได้?
721
3.สุราแบ่งขายได้หรือไม่
44
3.รูปภาพคำเตือนบังคับใช้
207
4.จำหน่ายสุรามีหรือไม่
31
4.จำหน่ายบุหรี่ให้เด็กอาย < 18ปี
193
5.บริเวณที่ห้ามจำหน่ายสุรา
4
5.เวลาจำหน่ายบุหรี่
99
รวม
873
รวม
2,288

สุรา
จำนวนครั้ง
บุหรี่
จำนวนครั้ง
1. ขายผิดเวลา
98
1.สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ
64
2. จำหน่ายสุราให้เด็กอายุ < 18 ปี
36
2.จำหน่ายบุหรี่ให้เด็กอายุ < 18ปี
51
3. การโฆษณาสุรา 1
1
3.ตั้งวางผลิตภัณฑ์ยาสูบ
14
รวม
135
รวม
129

การดำเนินการ  
- คดีทั้งหมด
319 เรื่อง
 
- เรื่องสิ้นสุด
248 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 81.33 %
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
20 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 6.55 %
- อยู่ระหว่างปรึกษาผู้บริหาร
28 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 4.59 %
- รายคงค้าง
23 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 7.53 %
แยกเป็นเรื่องบุหรี่
9 เรื่อง
 
แยกเป็นเรื่องทั้งบุหรี่และสุรา
8 เรื่อง
 

* เรื่องสิ้นสุด หมายถึง การดำเนินการจับ/ปรับดำเนินคดีในชั้นศาล , สถานประกอบการดำเนินการแก้ไข
สคร. ดำเนินการเสร็จสิ้น , ข้อมูลที่ได้รับไม่ชัดเจน , ทำการตักเตือนให้การประชาสัมพันธ์

แหล่งข้อมูล :ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 โทร 0-2590-3342 โทรสาร 0-2591-4668,0-2590-3016