facebook rss feed thai language english language

กรมควบคุมโรค เปิดตัวนวัตกรรมโปรแกรมประยุกต์ (Application) “TAS” เพื่อเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หวังให้ประชาชนเข้าถึงการร้องเรียนได้มากขึ้น