facebook rss feed thai language english language

83%ร้านค้าขายเหล้าให้เด็ก

โดย ไทยรัฐ ทีมข่าวกทม. 11 ต.ค. 2557

เครือข่ายรู้ทันแอลกอฮอล์แฉสำรวจรอบมหาวิทยาลัยกรุงฯ

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 57 ที่ศาลาว่าการ กทม.นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่พร้อมด้วยเครือข่าย เยาวชนสร้างสรรค์รู้ทันแอลกอฮอล์เครือข่ายเกสรชุมชนกรุงเทพฯ จำนวน 30 คน ได้ยื่นหนังสือถึง นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าฯกทม. เพื่อเรียกร้องให้กรุงเทพมหานครเข้มงวดและตรวจสอบร้านค้าที่ทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 กรณีขายเหล้าให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี รวมถึงควบคุม ปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ การพนัน สิ่งเสพติด สื่อไม่เหมาะสม ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเครือข่ายเยาวชนฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการลงสุ่มพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย 10 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-7 ก.ย.57 เพื่อทดลองซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 62 ร้าน แบ่งเป็นร้านสะดวกซื้อ 23 ร้แแแแาน โชห่วย 39 ร้าน โดยเก็บหลักฐานเป็นคลิปวีดิโอ ซึ่งผู้ที่ล่อซื้อเป็นเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี แต่งกายในชุดนักเรียนทั้งชายและหญิง ได้เข้าไปขอซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปรากฏว่าส่วนใหญ่ คือ 83.87% ขายให้เด็ก มีเพียง 10 ร้านที่ไม่ขายให้เด็ก คิดเป็น 16.13% ทั้งนี้เครือข่ายเยาวชนฯได้ยื่นข้อเสนอ 5 ข้อ เพื่อให้ กทม.นำไปพิจารณา ดังนี้ 1. เร่งประชาสัมพันธ์กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะกรณีการห้ามขาย เหล้าให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี 2. เร่งทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ ผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อที่ยังพบการฝ่าฝืนทำผิดกฎหมาย 3. ให้กรุงเทพมหานครพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน จากอบายมุข เหล้า บุหรี่ การพนัน ยาเสพติด 4. ขอให้กรุงเทพมหานครระมัดระวังการรับทุนสนับสนุน หรือร่วมกิจกรรมกับกลุ่มธุรกิจแอลกอฮอล์ และ 5. ขอให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพฯ บังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม

นางผุสดีกล่าวว่า เรื่องนี้ กรุงเทพมหานครทั้ง 50 สำนักงานเขต จะร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ เพื่อประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังต่อไป.