facebook rss feed thai language english language

โพลเผย 'เข้าพรรษา' คนไทยอยากทำบุญ-งดเหล้า
โดย ไทยรัฐออนไลน์   9 กรกฎาคม 2557

"กรุงเทพโพลล์" เผยความคิดเห็นประชาชนประเด็นพุทธศาสนิกชนกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาเดือน 8 พบร้อยละ 86.8 เข้าวัดทำบุญปกติ ส่วนศีล 5 ข้อใดที่คิดว่าจะปฏิบัติไม่ได้มากที่สุดในช่วงเข้าพรรษานี้พบ 33.6% บอกว่าเป็นข้อ 5 ไม่ดื่มสุรา


          ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรื่องพุทธศาสนิกชนกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาเดือน 8 โดยได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,187 คน โดย ชาวพุทธ 86.8% เห็นว่าบรรยากาศการออกมาทำบุญเข้าวัดในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในปีนี้จะไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ในจำนวนนี้ 45.9% บอกว่าออกมาพอๆ กับปีที่ผ่านมาและ 40.9% บอกว่าออกมามากกว่าปีที่ผ่านมามีเพียง 13.2% ที่เห็นว่าจะออกมาทำบุญน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
          เมื่อถามว่าความสงบสุขทางสังคมและการเมืองในช่วงนี้ทำให้อยากออกมาทำบุญเข้าวัดมากขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้าใช่หรือไม่ 78.5% บอกว่าใช่ ขณะที่ 21.5% บอกว่าไม่ใช่ โดยสิ่งที่ตั้งใจจะทำมากที่สุดในช่วงวันสำคัญทางศาสนาที่จะถึงนี้คือตื่นเช้า ทำบุญตักบาตร (74.1%) รองลงมาคือถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน (30.7%) และเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรม (27.7%)
          นอกจากนี้เมื่อถามว่าศีล 5 ข้อใดที่คิดว่าจะปฏิบัติไม่ได้มากที่สุดในช่วงเข้าพรรษานี้  33.6% บอกว่าเป็นข้อ 5 ไม่ดื่มสุรา เครื่องดองของเมาทั้งหลาย อันเป็นเหตุให้ขาดสติ รองลงมา 32.1% บอกว่าเป็นข้อ 4 ไม่พูดเท็จ ไม่พูดโกหก ไม่พูดส่อเสียดหรือให้ร้ายผู้อื่น และ 26.9% บอกว่าเป็นข้อ 1 ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
          ส่วนความเห็นต่อการประพฤติผิดศีล 5 ในข้อใดที่จะสร้างปัญหาให้สังคมมากที่สุด 48.1% เห็นว่าเป็นข้อ 5 ไม่ดื่มสุรา เครื่องดองของเมาทั้งหลาย อันเป็นเหตุให้ขาดสติ รองลงมา 20.2% เห็นว่าเป็นข้อ 2 ไม่ลักทรัพย์ ไม่ขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น และ 16.9% เห็นว่าเป็นข้อ 3 ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่ผิดลูกเขาเมียใคร
          ด้านความตั้งใจจะงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาพบว่า 54.8% ตั้งใจจะไม่งด ขณะที่ 45.2% ตั้งใจจะงด โดยในจำนวนนี้ 26.9% จะงดตลอด 3 เดือน ขณะที่ 18.3% จะงดแต่อาจไม่ครบ 3 เดือน ซึ่งวัตถุประสงค์หลักที่ตั้งใจงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาปีนี้คือ อยากให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้น (39.7%) รองลงมาคือ เพื่อทำให้ดื่มน้อยลง (16.7%) และอยากทำบุญด้วยวิธีนี้ (12.0%)
          สุดท้ายเมื่อถามว่าท่านอยากให้ คสช. จัดกิจกรรมทำบุญประเทศเพื่อความเป็นสิริมงคลในการสร้างความปรองดองและปฏิรูปประเทศหรือไม่ 80.1% อยากให้มีการจัด ขณะที่ 19.9% เห็นว่ายังไม่จำเป็นในตอนนี้
          ข้อมูลจาก : http://www.thairath.co.th/