facebook rss feed thai language english language

ห่วง!'โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง'ทำคนไทยตายปีละ 3 แสน
โดย ไทยรัฐออนไลน์   9 กรกฎาคม 2557

เผยคนไทยป่วยเป็น "โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรควิถีชีวิต" ประมาณ 14 ล้านคน และเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวปีละเกือบ 300,000 คน สาเหตุของโรคส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม กรมควบคุมโรคจัดกิจกรรมรณรงค์เน้นลดปัจจัยเสี่ยง 4 ตัว
คือ อ้วน บุหรี่ เหล้า และไม่ออกกำลังกาย


          นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า คนไทยป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรควิถีชีวิต ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็งประมาณ 14 ล้านคน และเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวปีละเกือบ 300,000 คน สถานการณ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐต้องเสียงบประมาณในการรักษาผู้ป่วย 5 โรคดังกล่าว ถึงปีละ 335,359 ล้านบาท ถือเป็นปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะด้านคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ทำให้ประชากรเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เกิดการสูญเสียศักยภาพในการประกอบอาชีพและผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยและโรคแทรกซ้อน นอกจากจะเพิ่มภาระของคนในครอบครัวแล้วยังสร้างภาระแก่สังคมโดยรวม
          สาเหตุของโรคส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น การรับประทานอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม รับประทานผักและผลไม้น้อย ขาดการออกกำลังกาย สูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จากพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่งปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แม้ว่าประชาชนส่วนมากทราบถึงสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคแต่ขาดความตระหนักและตื่นตัวที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
          นายแพทย์โสภณกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ จากการสำรวจคนไทยทั่วประเทศ พบว่าประเทศไทยมีผู้ที่มีรูปร่างท้วมจนถึงระดับอ้วนมากกว่า 17 ล้านคน เด็กและผู้ใหญ่อ้วนเพิ่มขึ้นปีละ 4 ล้านคน ซึ่งในทวีปเอเชียแปซิฟิกทั้งหมด 42 ประเทศ ประเทศไทยมีผู้ที่มีรูปร่างท้วมจนถึงระดับอ้วนเป็นอันดับที่ 5 ขณะเดียวกันมีคนไทยเสียชีวิต
จากโรคอ้วนปีละประมาณ 20,000 คน ขณะที่เมื่อสำรวจปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังพบว่าคนไทยมีพฤติกรรม
การสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2554 คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ผู้สูบบุหรี่ 11.5 ล้านคน ผู้ชายสูบมากกว่าผู้หญิง 20 เท่า สำหรับการดื่มสุรา พบว่า คนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันดับที่ 40 ของโลก โดยเฉพาะเหล้ากลั่นดื่มมากเป็นอันดับ 5 ของโลก โดยมีปริมาณ 13.59 ลิตร/คน/ปี ผู้ชายมีอัตราการดื่มสูงกว่าผู้หญิงประมาณ
 5 เท่า และจากการสำรวจกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกาย พ.ศ.2553 โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ถึง 74 ปี จำนวน 47.7 ล้านคน พบว่าร้อยละ 65.7 ออกกำลังกายไม่เพียงพอ โดยชายออกกำลังกาย
ไม่เพียงพอร้อยละ 60.7 และหญิงออกกำลังกายไม่เพียงพอร้อยละ 70.4 และ 10.3 ล้านคน (ร้อยละ 17.6) เป็นต้น
          ด้านนายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า กรมควบคุมโรคมอบหมายให้สำนักโรคไม่ติดต่อจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ "เข้าพรรษา ลดเสี่ยง (อ้วน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ไม่ออกกำลังกาย) สร้างบุญ"
 ปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานราชการ สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค เห็นความสำคัญของการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเน้นให้บุคลากรในองค์กรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้องเหมาะสม เป็นต้นแบบที่ดีด้านสุขภาพ ผู้ร่วมกิจกรรมวันนี้มีจำนวน 200 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารกรมควบคุมโรค ผู้อำนวยการสำนักในส่วนกลาง และบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดของกรมควบคุมโรค รูปแบบการจัดงานประกอบด้วยวิชาการบนเวที เช่น การถอดบทเรียนบุคคลต้นแบบลดโรค NCDs ชวนคนควบคุมโรคออกกำลังกาย...ห่างไกลโรค NCDs และธรรมะเข้าพรรษา ลดเสี่ยง สร้างบุญ เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดบูธนิทรรศการ
 6 บูธ ประกอบด้วย 1. บูธคัดกรองโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 2. บูธเกี่ยวกับบุหรี่ 3. บูธเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ 4. บูธประเมินความเครียด 5. บูธอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และ 6. บูธตรวจวัดระดับไขมันในร่างกาย เป็นต้น ซึ่งโครงการรณรงค์เข้าพรรษา ลดเสี่ยง สร้างบุญ ปี 2557 นี้ จะทำให้บุคลากรในหน่วยงานของกรมควบคุมโรคเกิดความตระหนัก ตื่นตัว หันมาใส่ใจสุขภาพ โดยเน้นลดปัจจัยเสี่ยง 4 ตัว คือ อ้วน บุหรี่ เหล้า และ
ไม่ออกกำลังกาย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพให้กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักโรคไม่ติดต่อ โทรศัพท์ 02-590-3987 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422" นายแพทย์นพพร กล่าว
          ข้อมูลจาก : http://www.thairath.co.th/