facebook rss feed thai language english language

การอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2551 รุ่น2 ระหว่างวันที่ 6-8มีนาคม2560