facebook rss feed thai language english language

ประชาชนมีผลกระทบจากปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไร
จากการดื่มสุราและเบียร์ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้ • การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งลักษณะการดื่ม (ดื่มบ่อยๆ หรือ ดื่มนานๆ ครั้ง) และปริมาณการดื่ม (ดื่มครั้งละน้อยๆ หรือ ดื่มครั้งละมากๆ) ก่อให้เกิดการเมาสุราการติดสุราและผลของพิษจากแอลกอฮอล์ทำให้เกิด ผลกระทบหลายประการ ได้แก่ โรคเรื้อรัง (มะเร็งตับ, ความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจ, เส้นเลือดในสมองแตก) อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ปัญหาสังคม ระยะสั้น (อาชญากรรม ความรุนแรง ปัญหาการทำงาน ความรุนแรงใน ครอบครัว) และปัญหาสังคมระยะยาว (หนี้สิน สูญเสียหน้าที่การงาน ครอบครัวแตกแยกคนจรจัดคนไร้ที่อยู่) • ประเทศไทยมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุการขนส่งทางบกเป็นจำนวนมากถึง 941,880 คน ทั่วประเทศ ในปี 2548 หรือคิดเป็นอัตรา 1,570 คนต่อ ประชากรหนึ่งแสนคน ความเสียหายทางเศรษฐกิจเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ อุบัติเหตุจราจร ราว 1 แสนล้านบาทต่อปี และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติจราจรถึง ร้อยละ 40 ในช่วงปกติ และเพิ่มเป็น ร้อยละ50–60ในช่วงเทศกาล • ครอบครัวที่ดื่มสุรามีโอกาสเกิดความรุนแรงในครอบครัวเป็น 3.84 เท่า เมื่อเทียบกับครอบครัวที่ไม่ดื่มสุรา • สุราทำให้เกิดโรคต่างๆ มากกว่า 60 โรค เช่น โรคมะเร็งตับ โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับสมองฯลฯนอกจากปัญหาสุขภาพกายแล้วยังมีปัญหาสุขภาพจิต และสังคม นั่นคือผู้ดื่มสุราเรื้อรังจะมีความเครียดได้ร้อยละ 51.2 และมี พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อาการซึมเศร้าได้ ร้อยละ 48.6 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่รุนแรง สมควรได้รับการ บำบัดรักษาร้อยละ 11.9 มีความคิดฆ่าตัวตายร้อยละ 11.3 ส่วนวัยรุ่นที่มี บิดาเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังนั้น มีปัญหาสุขภาพจิตมากกว่าเด็กทั่วไป 11.5เท่า (ขณะที่บุหรี่ก่อให้เกิดโรคกว่า 40 โรคเช่น มะเร็งปอด โรคถุงลมโป่งพอง เป็นต้น แต่กลับมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดกว่า ได้แก่ พ.ร.บ.ควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบและพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่)