facebook rss feed thai language english language

กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้ว จะทำให้คนดื่มมากขึ้นหรือไม่ เนื่องจากมีเงิน เหลือจากการโฆษณาสุรา(ต้นทุนการผลิตลดลง) จึงทำให้ราคาขายสุราถูกลง ทำให้คนหาซื้อได้ง่ายเข้าถึงง่ายขึ้น
หากประชาชนเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่ง ครัด ผลที่สังคมไทยจะได้ รับคือ ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะลดลงเนื่องจากในทางปฏิบัติปริมาณ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะถูกมาตรการตามกฎหมายฉบับนี้ ควบคุมกำกับ เช่น การจำกัดสถานที่จำหน่าย สถานที่ดื่ม อายุผู้ซื้อ จำกัดการเข้าถึง การหาซื้อ หาดื่ม การห้ามขายโดยการลดราคา ห้ามขายโดยการแลกซื้อ ห้ามขายโดยการแจก ห้ามขายโดย การแถม ห้ามขายโดยการให้ หรือห้ามขายโดยการแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือห้ามขายโดยการแลกกับสินค้าอื่น หรือห้ามขายโดยการแลกกับ “การให้บริการ” อย่างอื่น เช่น ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วให้สิทธิพิเศษในการใช้บริการสปา โดย ลดราคาหรือใช้ฟรี หรือได้คูปองแลกซื้อสิ่งของอื่นๆ การจัดส่งเสริมการขายในลักษณะผู้ใช้ บริการผับ บาร์ ร้านอาหารในคืนพิเศษจะแถมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ฟรี หรือขายในราคา ถูกลงจากปกติเช่น คืนเลดี้ ไนท์(Ladies Night), แฮปปี้ อาวเวอร์(Happy hour) ได้ตั๋วชมการแสดงต่างๆ ฟรี หรือลดราคาตั๋วบิน หรือแจกจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน ลักษณะที่เป็นตัวอย่างแจกฟรีหรือทดลองชิมฟรีเป็นต้น การทุ่มตลาด เพื่อส่งเสริมการขายและทำลายคู่แข่ง จะทำไม่ได้เพราะพระราช บัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามขายโดยการลดแลกแจกแถมอยู่แล้ว ดังนั้น ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ควรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะมี มาตรการควบคุม ดังที่กล่าวมาแล้ว ถ้าประชาชนเข้าใจ คำนึงถึงเยาวชนไทยให้ความ ร่วมมือไม่ละเมิดกฎหมาย รวมไปถึงช่วยแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด การละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551