facebook rss feed thai language english language

มาตรา 29 ได้กำหนดอายุของผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ 20 ปีบริบูรณ์ ด้วยเหตุผลใด
1. อายุ20ปีบริบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งถือเป็นบุคคลบรรลุนิติภาวะที่มี ความสามารถกระทำนิติกรรมใดๆได้ 2.เป็นการสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ตามมาตรา 16/1 ที่ห้ามผู้ได้รับอนุญาตตั้งสถานบริการยินยอมให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เข้าไป ในสถานบริการในระหว่างทำการนั้น 3. สามารถควบคุมเยาวชนที่ยังอยู่ในวัยกำลังศึกษาได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น เพราะ โดยทั่วไปเด็กๆจะจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในช่วงอายุ21-24ปี ข้อมูลองค์การอนามัยโลกพบว่ามีอย่างน้อย 76 ประเทศที่มีกฎหมายกำหนดอายุ ขั้นต่ำในการซื้อหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที่กำหนดอายุ ที่21ปีเช ่น ชิลี เบราลูส อียิปต์ ยูเครน และบางรัฐของสหรัฐอเมริกาและที่กำหนดอายุ 20 ปี เช่น ไอซ์แลนด์ญี่ปุ่นนิวซีแลนด์เป็นต้น 4. ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546มาตรา26(10)มีการห้ามมิให้ ผู้ใดจำหน่ายแลกเปลี่ยนหรือให้สุราแก่เด็กไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ เป็นการปฏิบัติทางการแพทย์ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3เดือน หรือปรับ ไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถ้ามีกฎหมายอื่นที่มีโทษหนักกว่าก็ให้ลงโทษ ตามกฎหมายนั้น รวมทั้งยังมีมาตรา 45 ที่ห้ามมิให้เด็กซื้อหรือเสพสุรา หรือเข้าไปใน สถานที่เฉพาะเพื่อการจำหน่ายหรือเสพสุราหากฝ่าฝืนจะถูกเรียกผู้ปกครองมาตัก เตือน ทำทัณฑ์บนต้องทำงานบริการสังคมและอาจมีการวางข้อกำหนดอื่นใดเพื่อป้องกันมิ ให้เด็ก กระทำความผิดขึ้นอีก หากผู้ปกครองยังละเลยปล่อยให้เด็กกระทำความผิดอีก จะถูกทำทัณฑ์บนและวางประกันเป็นเงินตามสมควรแก่ฐานะของผู้ปกครอง หากทำผิดทัณฑ์บน ใน2ปีจะถูกริบเงินเข้ากองทุนคุ้มครองเด็ก(มาตรา26,39และ44) (เด็ก หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส)ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังมี ผลใช้บัง คับอยู่ณปัจจุบัน