facebook rss feed thai language english language

บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ มีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร
(มาตรา29) ตอบ พิจารณาจากพฤติการณ์หรือการกระทำของบุคคลนั้นๆ ที่เมาจนประพฤติวุ่นวาย เช่นเดินเซประคองตัวไม่อยู่ ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ พูดจาไม่รู้เรื่อง โวยวาย ท้าตี ท้าต่อยเป็นต้น