facebook rss feed thai language english language

พระราชบัญญัติฉบับนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ และจะขัดกับกฎหมายฉบับอื่นที่มีอยู่แล้วหรือไม่
(1) ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยแน่นอน เพราะ ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กำหนดให้มีการจำกัดสิทธิเสรีภาพได้ ถ้ากระทำไปเพื่อ ประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การคุ้มครอง ผู้บริโภค และสวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทาง จิตใจหรือสุขภาพของประชาชน เป็นต้น ซึ่งบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ตรงกับ เหตุผลทุกข้อที่กล่าวมาข้างต้น (2) ไม่ขัดกับกฎหมายอื่น แม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติสุราของกระทรวงการคลัง ที่มี อำนาจในการออกหรือไม่ออกใบอนุญาตขายได้ก็ตาม แต่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมี เจตนารมณ์เพื่อหารายได้เข้ารัฐ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี มิได้มี วัตถุประสงค์โดยตรงที่มุ่งคุ้มครองสุขภาพของประชาชน แต่อย่างใด(เจตนารมณ์ต่างกัน) ดังนั้น การห้ามขายเพื่อจุดประสงค์ทางสุขภาพจึงจำเป็นต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ที่มี เจตนารมณ์เพื่อการดังกล่าวโดยตรง