facebook rss feed thai language english language

การมีรายการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเมนู ผิดกฎหมายหรือไม่
ไม่ผิดกฎหมายครับ การแสดงรายการอาหาร รวมถึงเครื่องดื่มต่างๆ เป็นการแสดงรายละเอียดว่าทางร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มประเภทใดบ้าง สามารถกระทำได้ รวมถึงการแสดงรายการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถกระทำได้เพียงแค่ ชื่อเครื่องดื่ม และราคาเท่านั้น โดยไม่มีการแสดงโปรโมชั่น ส่วนลดราคา หรือกระทำอื่นใด เพื่อให้ทราบได้ว่ามีการให้ส่วนลดลงในเมนูนั้นๆ และที่สำคัญต้องไม่มีภาพประกอบ หรือตราสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงในเมนูนั้นด้วย เพราะถือเป็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 สรุปคือ สามารถแสดงรายการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงในเมนูอาหารได้แค่ชื่อเครื่องดื่ม และราคาเท่านั้น