facebook rss feed thai language english language

มาตรา31(1)เพราะเหตุใดจึงมีข้อยกเว้นให้ดื่มสุราได้ในพิธีกรรมทางศาสนา
เพราะบางศาสนา เช่น ศาสนาคริสต์มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็น ส่วนหนึ่งในพิธีกรรมทางศาสนาอยู่ด้วยจึงต้องมีข้อยกเว้นไว้ให้