facebook rss feed thai language english language

การห้ามโฆษณามาตรา32 จะสามารถควบคุมการบริโภคสุราได้จริงหรือไม่
จากข้อมูลวิชาการของ ธนาคารโลก “World Bank” กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า หนึ่งในมาตรการที่ได้ผล คือ ต้องมีการห้ามโฆษณาส่งเสริมการขายอย่างบูรณาการ รวมถึง สัญลักษณ์และชื่อทางการค้าด้วย นอกจากนี้ ยังระบุไว้อย่างชัดเจนว่า การโฆษณาและ ส่งเสริมการขาย(Alcohol Marketing and Promotion) ถือเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ การควบคุมการบริโภคและปัญหาที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ประสบผลสำเร็จ หรือ ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้มาตรการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ต่างๆ เสื่อมประสิทธิภาพลง และยังมีผลการวิจัยอีกมากมายที่ชี้ชัดว่า การโฆษณา ส่งผลต่อการเพิ่มการบริโภค โดย เฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและเยาวชนอาทิเช่น จากเอกสาร World Development Report 1993, Investing in Health ของ World bank มีหลักฐานว่าประเทศที่แอลกอฮอล์ถือว่าเป็นสินค้าที่ถูก กฎหมาย แต่ห้ามการโฆษณาส่งเสริมการขาย พบว่า อัตราการบริโภคจะ 45 น้อยกว่ากลุ่มประเทศที่ไม่มีการห้ามถึง 30%, และอัตราการตายจากอุบัติเหตุ จราจรต่ำลงกว่า10% การศึกษาระยะยาวที่ประเทศนิวซีแลนด์ พบว่า ผู้ชายที่ระลึกความทรงจำถึงการ โฆษณาสุราได้ขณะอายุ13ปี,เมื่ออายุ18ปีจะดื่มสุรามากกว่า,ครึ่งหนึ่งของ เยาวชนอายุ 10–13ปีรู้จักสุราจากการโฆษณาและเชื่อมโยงว่าการโฆษณาทำให้เกิดความรู้สึก ว่าการ ดื่มสุราทำให้ชีวิตสนุกและตื่นเต้นขึ้นเป็นต้น