facebook rss feed thai language english language

มาตรา 30 (2) การเร่ขายจะขัดกับกฎหมายของกรมสรรพสามิตหรือไม่
เนื่องจากกรมสรรพสามิตมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการอนุญาตให้เร่ขายได้ ตอบ จากการชี้แจงของกรมสรรพสามิตต่อกฤษฎีกาว่า ในปัจจุบันและที่ผ่านมาไม่เคยมี การออกใบอนุญาตการเร่ขายให้แก่ผู้ประกอบการใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น ถ้าพบผู้ใดเร่ขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แสดงว่าผู้นั้นเร่ขายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต การเร่ขาย หมายถึง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยไม่ระบุตัวผู้ซื้อ (สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่ของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้) โดยมิได้จัดวางอยู่ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ำเช่น รถเข็นของ แผงลอย ขับรถตระเวนขายในที่ต่างๆเป็นต้น แต่การขายตามงาน OTOP สามารถทำได้ โดยขอใบอนุญาตประเภทที่ 5 หรือ 6 จากกรมสรรพสามิตซึ่งในอดีตที่ผ่านมาก็ทำได้โดย สะดวกอยู่แล้ว