facebook rss feed thai language english language

การห้ามผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา 32 สามารถควบคุมการ ตลาดแบบBelowtheLineได้หรือไม่
Below the Line หมายถึง การทำการตลาดแบบไม่ใช้รูปแบบสื่อสาธารณะ เช่น การตั้งบูธแนะนำสินค้า การทำ Event ต่าง ๆ หรือ สถานบริการ หรือ On-premise (ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีสถานที่ให้ดื่มได้เลยในร้านนั้น) “โฆษณา” หมายความว่า การกระทำไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงการสื่อสาร การตลาด “การสื่อสารการตลาด” หมายความว่า การกระทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อขายสินค้า บริการหรือภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ ข่าวสาร การส่งเสริมการขาย การแสดงสินค้า การจัดหรือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม พิเศษและการตลาดแบบตรง ดังนั้น การห้ามโฆษณาตามพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงควบคุมถึงกิจกรรมการส่งเสริม การตลาดทั้งAbovetheLineและ BelowtheLine ด้วย - AboveTheLine คือการทำการตลาดที่เน้นการสื่อสารผ่านสื่อ - Below The L ine คือ การทำการตลาดที่เน้นการสื่อสาร ณ จุดขาย ไม่ใช้ รูปแบบสื่อ