facebook rss feed thai language english language

การวางณจุดขาย(PointOfSale)ถือเป็นการโฆษณาตามมาตรา32หรือไม่
ต้องดูข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป ถ้ามีเจตนาวางให้เห็นเด่นชัดเป็นพิเศษ ก็จะถือว่า เป็นการโฆษณา ตามนิยามศัพท์ของคำว่า “โฆษณา” ที่หมายรวมถึง การสื่อสารการตลาด ด้วย