facebook rss feed thai language english language

ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถให้การสนับสนุนหรือเป็นผู้อุปถัมภ์ (Sponsor) กิจกรรมต่างๆได้หรือไม่(มาตรา32)
การเป็นผู้อุปถัมภ์กิจกรรมต่างๆ ต้องดูข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆ ไป โดยดูจากเจตนา และวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนกิจกรรมนั้นๆ เป็นหลัก ว่าถือเป็นการสื่อสารทาง การตลาดตามคำนิยามของกฎหมายฉบับนี้หรือไม่