facebook rss feed thai language english language

ประเด็นการเปรียบเทียบปรับโดยคณะกรรมการควบคุมในมาตรา 45 นั้น มีหลักการอย่างไร
1. เป็นการลดขั้นตอนในการดำเนินคดีในชั้นศาล อันทำให้คดีอาญาเลิกกันได้ โดยเร็วการกระทำความผิดบางกรณีไม่จำเป็นต้องดำเนินคดีถึงในชั้นศาล 2. การให้คณะกรรมการควบคุมซึ่งเป็นองค์กรกลุ่ม มีอำนาจมอบหมายให้ คณะอนุกรรมการ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจ เปรียบเทียบปรับได้โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบปรับตามที่ กฎหมาย กำหนด 3. เป็นการกระจายอำนาจการเปรียบเทียบปรับให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง อันจะ ทำให้เป็นการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและรวดเร็ว อนึ่ง คณะกรรมการควบคุมกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุมจังหวัดซึ่ง เป็นองค์กรกลุ่มโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานจะทำให้การบังคับใช้ กฎหมายมี ประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม มีการตรวจสอบภายในองค์กรกลุ่มเองเพื่อให้การใช้ ดุลพินิจในการเปรียบเทียบปรับเป็นไปอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ การเปรียบเทียบปรับของคณะกรรมการนั้น ต้องปรากฏว่าผู้กระทำผิด ได้แสดงความยินยอมให้มีการเปรียบเทียบปรับ ซึ่งพนักงานสอบสวนจะต้องส่งเรื่องมายัง คณะกรรมการควบคุมหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการควบคุมภายใน 7 วัน นับแต่ผู้กระทำความผิดแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ ถ้าไม่มีความยินยอมให้ เปรียบเทียบปรับคดีก็จะขึ้นสู่ขั้นตอนการเปรียบเทียบปรับในชั้นศาลต่อไป