facebook rss feed thai language english language

ตามมาตรา 30 (3) การห้ามขายโดยการลดราคาจะเป็นการขัดต่อกลไกการตลาดหรือไม่
เป็นเจตนาโดยตรงของกฎหมายฉบับนี้ที่ห้ามไม่ให้ มีการส่งเสริมการตลาดเพราะ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสินค้าที่ไม่ปกติธรรมดา เป็นสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงต้องห้ามการลดราคาสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขายหรือเป็น การลดราคา เพื่อกระตุ้น จูงใจ และมอมเมาประชาชน แต่ไม่ได้รวมไปถึงราคาขายที่ผันแปร ตามต้นทุน การผลิตการขนส่งและกลไกการเงินการคลังของประเทศแต่อย่างใด