facebook rss feed thai language english language

วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้คืออะไร
เนื่องจากสุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา ก่อให้เกิดการเสพติด ทำให้เกิดผลกระทบ มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เยาวชน วัตถุประสงค์และเป้าหมายสำคัญของพระราช บัญญัติฉบับนี้คือ (1) การลดนักดื่มหน้าใหม่โดยการเลื่อนอายุการริเริ่มดื่มของเยาวชนให้นานที่สุด (2) การลดปริมาณการดื่มของประชากรโดยรวม (3) การลดอันตรายจากการดื่มเช่นอุบัติเหตุความรุนแรงและปัญหาสุขภาพ ซึ่งจากหลักฐานทางวิชาการของธนาคารโลกได้สรุปอย่างชัดเจนว่าการจะควบคุม การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ประสบผลสำเร็จนั้นจะต้องดำเนินมาตรการร่วม กัน หลายๆ มาตรการอย่างบูรณาการ การอาศัยเพียงการรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเพียง พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างเดียวไม่สามารถจะทำให้บรรลุผลได้ แต่ต้องใช้มาตรการจำกัดการเข้าถึง (โดยการจำกัดอายุผู้ซื้อ จำกัดจำนวนหรือความหนาแน่นของแหล่งจำหน่าย จำกัดวัน และเวลา จำหน่ายจำกัดสถานที่บริโภคเป็นต้น) ต้องขึ้นราคารวมกับต้องห้ามการโฆษณาร่วมกันไป หลายๆ มาตรการจึงจะได้ผลสูงสุด ซึ่งจะเห็นได้ว่ามาตรการที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ต้อง อาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการดำเนินการเพราะต้องจำกัดสิทธิ เสรีภาพของคน ส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ของคนส่วนมาก