facebook rss feed thai language english language

เกี่ยวกับสำนักงาน


สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 

         เป็นหน่วยงานวิชาการส่วนกลางของกรมควบคุมโรค ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 จัดตั้งขึ้นใหม่
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจเกี่ยวกับการควบคุม
ป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อันจะทำให้การปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น


วิสัยทัศน์

"เป็นผู้นำด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับนานาชาติภายในปี 2563"

พันธกิจ

1. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนกำหนดและพัฒนามาตรฐานหลักเกณฑ์ และรูปแบบการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคภัย ที่คุกคามสุขภาพและผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมทั้งประสาน และสนับสนุนการพัฒนาระบบกลไก และเครือข่ายด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคภัยที่คุกคามสุขภาพ และผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
4. เป็นศูนย์ข้อมูลและประสานงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคภัยที่คุกคามสุขภาพและผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นายพงศ์ธร  ชาติพิทักษ์
 รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนากฎหมายและ
กลุ่มเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย

นางสาวจุรีย์  อุสาหะ
รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและ
กลุ่มภาคีเครือข่ายและสื่อสารสาธารณะ
นางสาวสิริกุล วงษ์สิริโสภาคย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ และ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นางโสภิท เลิศปีติภัทร
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

1. กลุ่มบริหารทั่วไป  โทร. 025903035, 025903143
2. กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร  โทร. 025903373, 025903035 ต่อ 2
3. กลุ่มพัฒนาวิชาการ  โทร. 025903032, 025903035 ต่อ 3
4. กลุ่มพัฒนากฎหมาย  โทร. 025903015, 025903035 ต่อ 4
5. กลุ่มเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย  โทร. 025903097, 025919313, 025919315, 025903035 ต่อ 5
6. กลุ่มภาคีเครือข่ายและสื่อสารสาธารณะ  โทร. 025903392, 025903035 ต่อ 6

โทรสาร(อัตโนมัติ) : 02 951 1493